Voor een duidelijke samenwerking Algemene voorwaarden

Laatste wijziging 31-03-2023

Artikel 1: Wie zijn wij en hoe kan je ons bereiken

Hi! Wij zijn WeYou. Maar dat wist je denk al als je in de algemene voorwaarden aan het kijken bent van ons ;). Mocht je met ons in contact willen komen, dan staan wij altijd voor je klaar. Je kan ons bereiken op de volgende manieren:

Contact

Toch liever langskomen voor een goed gesprek of een kop koffie? Dan ben je altijd, maar wel op afspraak, welkom op het adres:

Burgemeester Koomansplein 1
2231 DA Rijnsburg

Social Media:

 

Artikel 2: Definities

In deze onderstaande voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die WeYou opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

Leverancier/Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht van de Opdrachtgever heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. In dit geval WeYou (KvK: 70940754)

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier

Content: Alle gemaakte foto’s, video’s en geschreven reportages door het WeYou-team, de opdrachtgever of derden.

Artikel 3: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door WeYou gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door WeYou verrichtte handelingen.

2. Door ondertekening, bevestigingsmail van een overeenkomst met WeYou of door betaling van een (aanbetalings-)factuur inzake de opgestelde overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WeYou en dat hij met deze voorwaarden onvoorwaardelijk akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WeYou en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes

De door WeYou gemaakte aanbiedingen en offertes zijn altijd vrijblijvend. Dat is wel zo fijn. De geldigheid van de offerte is altijd 15 dagen. Tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WeYou zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht WeYou niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Prijs

1. Onze opgegeven prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders vermeld.

2. De prijs die WeYou voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3. Alle prijzen die WeYou hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderzins kenbaar zijn gemaakt, kan WeYou te allen tijde wijzigen.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een redelijk beschouwd bedrag.

6. Tenzij anders overeen gekomen: bij akkoord van de opdrachtgever wordt er een opdrachtbevestiging gestuurd met het aanschafbedrag. Dit dient via automatische incasso of direct betaling op factuur te worden voldaan. Indien WeYou  een website heeft gemaakt zal na het gereedkomen van de website de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst worden en wordt conform het gekozen pakket het verschuldigde bedrag maandelijks of jaarlijks (automatisch) geïncasseerd. U geeft hier in de opdrachtbevestiging akkoord voor.

7. Na oplevering wordt de door WeYou gemaakte website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet vanzelfsprekend kosteloos uitgevoerd.

8. Betaling van een factuurbedrag dient via incasso, maximaal binnen 7 dagen of een door beide partijen overeengekomen termijn van 8 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door WeYou aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

10. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

11. WeYou heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12. Klanten zullen voorafgaand van de ingang van een prijswijziging hierover geïnformeerd worden.

 

Artikel 6: Uitvoering van overeenkomst

1. WeYou voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2. WeYou heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat WeYou tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat WeYou tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 7: Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is WeYou gerechtigd de wettelijke rente van 10,5% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan WeYou.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag WeYou zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van WeYou op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door WeYou, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan WeYou te betalen.

 

Artikel 8: Content

Een essentieel onderdeel van de WeYou-methode is content. Dus: foto, video en teksten. Daaraan hangen rechten en plichten voor ons, WeYou, maar ook voor jou als Opdrachtgever.

1. Wanneer je een dienst van WeYou afneemt met content dan kan deze content bij jullie worden gemaakt door WeYou (ingehuurde) video- en fotografen en tekstschrijvers / journalisten. Evt. gemaakte  extra (reis)kosten kunnen worden doorberekend.

2. Content die gemaakt wordt door het team van WeYou wordt op jullie werken-bij website geplaatst of bij campagnes gebruikt, maar blijft eigendom van WeYou.

3. Ook bestaande content kan worden gebruikt in de werken-bij website en blijft eigendom van Opdrachtgever. WeYou beoordeelt uiteindelijk de geschiktheid van deze content.

4. Bij beëindiging van het contract blijft de door WeYou gemaakte content eigendom van WeYou. Deze content kan in overleg en eventueel tegen betaling worden overgenomen door Opdrachtgever.

5. Bij diefstal of misbruik van de door WeYou gemaakte content worden juridische stappen ondernomen.

 

Artikel 9: Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

2. WeYou mag de verleende dienst aan de opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. Bij een werken-bij website is de gebruikelijke vorm hiervoor een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘© [jaartal] | Made with love & powered by WeYou of vergelijkbaar.  Daarnaast heeft WeYou het recht om een portfolio afbeelding op weyou.nl of via social media te plaatsen met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 10: Beëindiging samenwerking

1. WeYou hanteert een abonnementsvorm en stuksbetaling. De keuzemogelijkheid bij de abonnementsvorm een jaar abonnement of een maand abonnement. Het maand abonnement is na het eerste jaar maandelijks opzegbaar, met één maand opzegtermijn. Het jaar abonnement is jaarlijkse op te zeggen met één maand opzegtermijn.

2. Bij beëindiging van de overeenkomst met een werken-bij website wordt je werken-bij website offline gehaald en extra pakketten stopgezet.

3. WeYou kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WeYou gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

4. WeYou heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens WeYou niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WeYou zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van WeYou kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

5. WeYou is eigenaar van domeinnaam en deze kan in overleg, tegen een betaling, worden overgenomen.

 

Artikel 11: Geheimhouding

1. Het kan gebeuren dat je vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Wanneer je redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag je dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat je dit op geen enkele manier doet en dat je dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.

2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:

a. Als je de informatie al in je bezit of ontwikkeld had voordat je het van ons ontving. Tenzij je wist dat de informatie vertrouwelijk was.

b. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat je de informatie ontvangt.

c. Als je de informatie hebt verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.

d. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als je een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag je de informatie delen.

 

Artikel 12: Overmacht

1.  In geval van overmacht is WeYou gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. WeYou is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop WeYou geen invloed kan uitoefenen.

4. WeYou is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

5. WeYou is ook niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

 

Artikel 13: Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. WeYou kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van het feit dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

4. WeYou heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

5. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van WeYou niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website

6. WeYou is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

7. Onder “schriftelijk” valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 14: Privacy bepalingen

1. Persoonsgegevens worden door WeYou slechts gebruikt om voor het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting. Daarnaast ook voor de administratie van WeYou. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van opdrachtgever.

2. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. WeYou verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het toepassen van de AVG-regels bij de inzet van derden zoals personeel of externen bij de uitvoering van de WeYou werkzaamheden.  

 

Artikel 15: Wijziging algemene voorwaarden

1. WeYou is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzingen of aan te vullen

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal WeYou zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarde de overeenkomst op te zeggen.

GEWOON SNEL PERSONEEL VINDEN

Creatieve advertentie campagnes zijn (met verrassende aantallen sollicitanten) voor onze klanten succesvol gebleken. 

Download de GRATIS brochure en ontdek onze kracht & wat dit voor jouw organisatie kan opleveren

ELKE MAAND INSPIRATIE

GEWOON SNEL PERSONEEL VINDEN

Chat openen
1
Scan de code
Hallo
Kunnen we je helpen?